ROCZNIK ZAMKU GOLUBSKIEGO - Instrukcja wydawnicza

1. Tekst przesłany do Redakcji powinien być oryginalny, napisany w wyniku samodzielnych badań i nigdzie wcześniej niepublikowany.

2. Materiały, które mają zostać opublikowane na łamach ROCZNIKA ZAMKU GOLUBSKIEGO należy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Tekst powinien być znormalizowany, tj. czcionka Times New Roman: tekst główny – rozmiar 12, przypisy – 10; interlinia: tekst główny – 1,5, przypisy – 1; akapity w tekście głównym – wcięcie 1,25.

4. Objętość przesyłanych materiałów nie powinna przekraczać:

a)      w przypadku artykułu – 60 000 znaków ze spacjami;

b)      w przypadku recenzji – 20 000 znaków ze spacjami.

5. Do artykułów należy dołączyć streszczenie w języku polskim o objętości do 1000 znaków ze spacjami oraz wykaz do 10 słów kluczowych (różnych od wyrazów zawartych w tytule artykułu). 

6. Ilustracje dołączane do tekstów powinny być przesłane w wersji graficznej. Autor zobowiązany jest wskazać dokładne miejsce zamieszczenia ilustracji w tekście.

7. Przesyłając ilustracje do publikacji, należy podać ich dokładny opis, tj. wskazać autora i pochodzenie ilustracji, oraz oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu majątkowych praw autorskich do materiału ilustracyjnego. W przypadku nieposiadania majątkowych praw autorskich do materiału ilustracyjnego należy wskazać właściciela tych praw, w przypadku gdy prawa te wygasły, należy tę informację zawrzeć w oświadczeniu.

8. Na początku pierwszej strony, przesłanego do druku artykułu, należy umieścić w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora oraz tytuł artykułu.

9. W przypadku recenzji należy podać imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej pełny tytuł, miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa oraz liczbę stron. Jeśli recenzowana publikacja jest pracą zbiorową, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów oraz liczbę tomów – w przypadku pracy wielotomowej. Imię i nazwisko autora recenzji umieszczamy pod jej treścią.

10. W recenzjach możliwe jest stosowanie przypisów odnoszących się do recenzowanej pracy w postaci numerów stron w nawiasach prostokątnych umieszczonych w tekście.

11. Cytowane fragmenty należy zapisywać kursywą bez znaków cytowania, z zachowaniem oryginalnej pisowni literami alfabetu łacińskiego bądź cyrylicą. Opuszczenia w cytowanym tekście powinny być zaznaczone wielokropkiem w nawiasie kwadratowym.

12. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy należy podać z pełnym imieniem i nazwiskiem. Przy kolejnym wzmiankowaniu tej samej osoby można podać tylko inicjał imienia i nazwisko.

13. Przypisy wykonuje się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) cyfra przypisu dolnego, zapisana w indeksie górnym, powinna być umieszczona przed kropką kończącą zdanie, do którego się odnosi;

b) w przypisach odnoszących się do prac publikowanych należy podać za pierwszym razem podstawowy opis bibliograficzny: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania, zakres stron;

c) w kolejnych przypisach odnoszących się do tego samego dzieła podawać należy jedynie wersję skróconą tytułu;

d) należy stosować ogólnie przyjęte zasady skracania w przypisach: ilustracja – il., i strona następna – n., karta – k., mikrofilm – mf., strona – s., opracowanie – opr., rok – r., pagina – p., redakcja – red., rękopis – rkps, sygnatura – sygn., szpalta – szp., wiek – w., wydanie – wyd., verso – v.,

e) przy ponownym cytowaniu przytoczonej już pracy należy użyć skrótu: op. cit.,

f) cytując autora lub dzieło z poprzedniego przypisu, należy użyć skrótów: ibidem, idem, eadem, iidem, eidem, itd.

g) w przypadku cytowania publikacji obcojęzycznych dane bibliograficzne należy podać zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, w języku publikacji,

h) cytując artykuł zamieszczony w czasopiśmie – po nazwisku autora i pełnym tytule, należy umieścić nazwę czasopisma w cudzysłowie, następnie numer tomu lub rocznika (skrót: T. lub R.), po dwukropku rok wydania, ewentualnie po przecinku numer zeszytu (skrót: nr lub z.) oraz zakres stron,

i) cytując artykuł w pracy zbiorowej, między tytułem artykułu i tomu należy umieścić po przecinku – w:,

j) przy odniesieniach do archiwaliów podawać: nazwę archiwum w języku, w którym jest ona oficjalnie sformułowana wraz z nazwą miejscowości, w której archiwum się znajduje, nazwę zespołu, sygnaturę, zakres kart lub stron,

k) tytuły częściej cytowanych wydawnictw oraz nazwy instytucji, takich jak archiwa lub biblioteki, mogą być podawane w skrócie, jednak za pierwszym razem nazwę należy przytoczyć w pełnym brzmieniu,

l) odnosząc się do publikacji internetowych stosuje się zapis zgodny z wzorem: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, nazwa portalu dostawcy oraz adres internetowy URL, [dostęp: dd.mm.rrrr].

14. Edycja źródła, poprzedzona wielokierunkowym omówieniem, powinna zawierać określenie metody zgodnie ze stosownymi instrukcjami wydawania źródeł:

a) Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925.

b) Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

c) A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, T. 1: 1957, s. 155–181.

d) I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, T. 7: 1962, s. 99–123.

e) J. Schultze, Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte, Bd. 98:1962, S. 1-11.

f) Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte der „Arbeitsgemeinschaft ausseruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen”, Archiv für Reformationsgeschichte, Jg. 72:1891, S. 299-315.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 538 433 699
E-mail: kontakt@restauracjawazowna.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: